Sähköinen esite

Onko sinulla kysymyksiä?

Valtioneuvoston asetus (442/2017) afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta

Valtioneuvoston asetus (442/2017) afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta

11.07.2017 Suomen Sikayrittäjät ry.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 § Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan avustukseen, joka myönnetään sikojen ulkotarhojen aitaamiseen afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi. Avustusta ei makseta Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevan sikojen ulkotarhan aitaamiseen.

2 § Tuettava toimenpide

Avustusta voidaan myöntää teräsverkkoaidan rakentamiseen tarhassa jo olevan aidan oheen tai tarhassa jo olevan aidan varustamiseen sähköaidalla. Teräsverkko- ja sähköaidalle asetettavat vaatimukset ovat liitteessä.

3 § Avustuksen yleiset ehdot

Avustus maksetaan maatilatalouden kehittämisrahaston varoista. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa on osoitettu tarkoitusta varten myöntämisvaltuus tai määräraha.

Avustus myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1408/2013 asetuksen mukaisena vähämerkityksisenä tukena kyseisessä asetuksessa säädettyjen ehtojen mukaisesti.

Avustusta ei myönnetä, jos avustuksen kohteena oleva hanke on aloitettu ennen kuin tukihakemus on tullut vireille. Hankkeen on oltava toteutettu kokonaisuudessaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017.

4 § Avustuksen määrä

Avustusta myönnetään enintään aitamäärälle, joka tarvitaan sellaisen neliön muotoisen tarhan aitaamiseen, jossa on pinta-alaa 1 500 neliömetriä yhtä tarhassa olevaa sikaa kohti. Tarhassa jo olevan aidan molemmille puolille tehtävät sähköaidat katsotaan tällöin yhdeksi aidaksi.

Jos aitaaminen toteutetaan tarhassa olevan aidan oheen rakennettavalla teräsverkkoaidalla, avustus on 7,50 euroa uuden teräsverkkoaidan juoksumetriltä.

Jos aitaaminen toteutetaan tarhassa olevaan aitaan tai sen oheen asennettavalla sähköaidalla, avustus on 5,30 euroa tarhassa jo olevan aidan juoksumetriltä.

5 § Avustuksen hakeminen

Avustusta on haettava viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2017 Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella siltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonka alueella maatilan talouskeskus on. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, avustusta on haettava siltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonka alueella tarha sijaitsee.

Avustushakemukseen on liitettävä aidan toteuttamissuunnitelma, josta ilmenee aidan pituus ja sen tekniset ominaisuudet.

6 § Etusijajärjestys avustusta myönnettäessä

Avustusta myönnettäessä etusijalla ovat hakijat, jotka pitävät sikoja lihantuotantoa varten.

7 § Avustuksen maksaminen

Avustuksen maksua haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella avustuspäätöksen tehneeltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Avustus maksetaan kertasuorituksena toteutuneen aidan pituuden perusteella, enintään kuitenkin myönnetty määrä. Avustuksen maksamista saa hakea hankkeen valmistumisen jälkeen. Sitä on haettava kahden kuukauden kuluessa aitaamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi päättää, että avustus maksetaan määräajan jälkeen tehdystä hakemuksesta, jos hakija esittää painavia syitä hakemuksen viivästymiselle.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kokoaa myöntämiään avustuksia koskevat tiedot ja toimittaa ne Maaseutuvirastolle. Maaseutuvirasto vastaa maksupäätöksiin sisältyvien menojen tarkastamisesta ja hyväksymisestä sekä maksujen teknisestä suorittamisesta.

8 § Kirjanpito

Avustuksen saajan tulee pitää kirjaa aitaamisesta aiheutuneista menoista sekä oman työn ja konetyön määrästä ja arvosta. Kirjanpito on järjestettävä siten, että tuettavan toimenpiteen kirjanpito voidaan vaikeudetta tunnistaa ja erottaa muusta kirjanpidosta.

9 § Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Jarno Virta

Liite

Teräsverkkoaidan vaatimukset
Teräsverkkoaita on rakennettava olemassa olevan aidan oheen vähintään kahden metrin etäisyydelle olemassa olevasta aidasta. Teräsverkon lankojen on oltava kuumasinkittyjä. Sinkkikerroksen on oltava vähintään 30 mikrometriä. Verkon kokonaiskorkeuden on oltava vähintään 200 senttimetriä korkea. Verkon alareuna on upotettava vähintään 40 senttimetrin syvyyteen maan pinnasta lukien. Verkon ruudun pinta-ala saa olla enintään 115 neliösenttimetriä verkon alareunasta 150 senttimetrin korkeuteen asti ulottuvalla alueella ja verkon yläreunassa enintään 350 neliösenttimetriä. Verkon langan halkaisijan on oltava vähintään neljän millimetriä.

Verkon pylväiden tulee olla enintään neljän metrin etäisyydellä toisistaan. Puisten tolppien halkaisijan on oltava vähintään 100 millimetriä. Tolppien pitää olla käsiteltyjä lahoamista vastaan. Muusta materiaalista olevien tolppien on oltava lujuudeltaan vähintään vastaavia.

Sähköaidan vaatimukset
Kummallekin puolelle tarhassa jo olevaa aitaa on asennettava sähköaidat, joista tarhassa jo olevan aidan ulkopuolelle tehtävässä aidassa on oltava neljä lankaa. Tarhassa olevan aidan sisäpuolelle tehtävässä sähköaidassa on oltava vähintään kaksi lankaa.

Aitalangan vetolujuuden on oltava vähintään 450 kilogrammaa. Metallisen aitalangan halkaisijan on oltava vähintään 2,5 millimetriä. Sähköaidan vaakasuoran etäisyyden tarhassa jo olevan aidan tolpan ulkopinnasta mitattuna on oltava vähintään 150 millimetriä. Sähköaidan alimman langan korkeuden tulee olla noin 20 senttimetriä maanpinnasta ja ylin lanka saa olla enintään 100 senttimetrin korkeudessa maanpinnasta lukien.

Sähköpaimenen maadoitusjohto on kytkettävä tarhassa jo olevaan aitaan, jos se on metalliverkkoa, ja aita on lisäksi maadoitettava tasaisin välimatkoin. Lisäksi tarhassa jo olevan aidan ulkopuolelle tehtävän sähköaidan toiseksi alin lanka on kytkettävä sähköpaimenen maadoitusjohtoon. Muut langat on kytkettävä sähköpaimenen virtajohtoon.

Jos tarhassa olevan aidan ulkopuolelle tehtävää sähköaitaa varten asennetaan tolpat, tolppien halkaisijan tulee olla vähintään 80 millimetriä.

Tarhassa olevan aidan ulkopuolelle ja sisäpuolelle tehtävillä sähköaidoilla on oltava oma sähköverkkoon kytketty sähköpaimen, jonka suurimman iskutehon pitää olla ulompana olevassa sähköaidassa vähintään kuusi joulea. Jos sähköverkkoon kytkeminen ei ole mahdollista, voidaan käyttää akkukäyttöistä laitetta.

Evästeet